Процес на производство

Процесот на производство започнува со синтерување на суровината Суров Доломит. Синтерувањето се врши во две шахтни печки на висока температура од цца 2000°C. Формувањето на опеките се врши на три силни хидропреси од познати производители, кои обезбедуваат притисок потребен за добивање максимална густина на производот. Прпизводите на „Вардар Доломит" се наменети за работни облоги на металуршки агрегати во црната и обоената металургија.

Референци

Политики за квалитет
екологија и енергија

Новости